ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ

Τι είναι η Ψηφιακή Υπογραφή;

Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι ένα μαθηματικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου.

Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή πιστοποιεί στον παραλήπτη πως το μήνυμα που δημιουργήθηκε, δεν αλλοιώθηκε, ούτε παραποιήθηκε κατά την μεταφορά του. Ανήκει εξ' ολοκλήρου στον αποστολέα, ο οποίος το υπέγραψε ψηφιακά.

Δηλαδή, είναι σαν να υπογράφουμε μια υπεύθυνη δήλωση σε κάποια υπηρεσία του δημοσίου. Με τον ίδιο τρόπο υπογράφονται ψηφιακά τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.

Γιατί την χρειάζομαι;

H ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου άνω των 60.000 ευρώ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Αφορά επίσης σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματιών και επιχειρήσεων, όπως:

  • δικηγόρους και δικαστικούς (κατάθεση δικογραφιών ηλεκτρονικά)
  • γιατρούς και φαρμακοποιούς (ηλεκτρονική συνταγογράφηση)
  • συμβολαιογράφους
  • λογιστές και φοροτεχνικούς

Τέλος, ψηφιακή υπογραφή είναι απαραίτητο να έχουν όλες οι εταιρείες που στοχεύουν στην ασφάλεια των εγγράφων τους και των συναλλαγών τους.

Πως την αποκτώ;

Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ:

Συνδέεστε στην Πύλη ΕΡΜΗΣ με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας.

Επιλέγετε: Πίνακας Ελέγχου → Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών → Υποβολή

Μετάβαση σε ΚΕΠ:

Σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας, έχοντας στην κατοχή σας τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

α) Φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίησης (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο).

β) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση των πιστοποιητικών.

Στην περίπτωση υπαλλήλων Δημοσίων Φορέων, απαιτείται και Βεβαίωση από τον Φορέα.